Osobní údaje a jejich ochrana

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

 1. Dotyčná osoba – kupující / návštěvník webstránky,
  Provozovatel – provozovatel internetového obchodu: www.bhcase.cz, BHcase s.r.o., Hlinkova 615/14, Košice 040 01. IČO 47827866, DIČ 2024118811. Tel. 0904 417 535, e-mail: eshop@bhcase.cz. Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 36030 / V.
 2. Příjemci osobních údajů: Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service, s. r. o., IN TIME, s. r. o., Abrent s.r.o. , SuperFaktura, s.r.o.
 3. Provozovatel vzhledem k rozsahu a předmět své činnosti nemá povinnost ve smyslu § 44 zákona č.18 / 2018 Sb. o ochraně osobních údajů stanovit odpovědnou osobu. Nicméně, pokud máte jakékoliv dotazy v souvislosti s Vašimi osobními údaji, napište nám na mail: eshop@bhcase.cz, telefonicky volejte na číslo: +421 904 417 535nebo nás navštivte osobně na výše uvedené adrese provozovatele.
  Provozovatel stránky zodpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR). Dotyčná osoba má právo se na základě písemné žádosti u provozovatele domáhat se informací o svých osobních údajích, které jsou předmětem zpracování nebo likvidace či opravy svých osobních údajů provozovatelem.
 4. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotyčné osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Dotyčná osoba má právo: podat stížnost orgánu dozoru, namítat proti zpracování, požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Poučení o právech dotčené osoby

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

a, potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

b, ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu identifikační údaje provozovatele a zprostředkovatele (pokud existuje); účel zpracování osobních údajů; seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů; poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje, čas platnosti souhlasu nebo oznámení, který právní předpis ukládá povinnost osobní údaje poskytnout; třetí strany, pokud jim mají být osobní údaje poskytnuté; okruh příjemců, pokud jim mají být osobní údaje zpřístupněny; forma zveřejnění osobních údajů, pokud mají být osobní údaje zveřejněny; třetí země, pokud se má uskutečnit předání osobních údajů do těchto zemí,

c, ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož provozovatel získal její osobní údaje pro zpracování,

d, ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e, opravu nebo likvidaci jejích nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f, likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, můžete požádat o jejich vrácení,

g, likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h, blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě jejího souhlasu. Uvedenou žádost nebo informace o úniku osobních údajů či jiné závažné skutečnosti týkající se zpracování osobních údajů provozovatelem lze adresovat provozovateli, na výše uvedené adrese nebo na tel. čísle: +421 904 417 535, resp. na elektronické adrese: eshop@bhcase.cz

Právo na přístup k osobním údajům

Jak dotčená osoba máte právo, aby Vám provozovatel potvrdil, zda zpracovává osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud provozovatel Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo získat k nim přístup a další informace o účelu zpracování Vašich osobních údajů, kategorii zpracovávaných osobních údajů, o tom, komu byly nebo mají být Vaše osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné; pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o přiměřených zárukách vyžadovaných zákonem, době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení, právě požadovat opravu Vašich osobních údajů, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů, právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od Vás, existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se člověka, především souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem) V těchto případech poskytne provozovatel dotčené osobě informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu. Provozovatel je povinen poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které zpracovává. Za opakované poskytnutí osobních údajů může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinen poskytnout Vám osobní údaje Vámi požadovaným způsobem. Právo získat osobní údaje nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob.

Právo na opravu osobních údajů

Jak dotčená osoba máte právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. V závislosti na účelu zpracování osobních údajů máte právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů.

Právo namítat zpracovávání osobních údajů

Máte právo namítat zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace, pokud provozovatel provádí profilování nebo zpracovává Vaše osobní údaje na těchto právních základech:

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany. Provozovatel nesmí dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Máte právo namítat zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, na účel přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud budete namítat zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje pro účely přímého marketingu nesmí zpracovávat. Máte právo namítat zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel, kromě případů, kdy je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro plnění úlohy z důvodů veřejného zájmu.

Právo na výmaz osobních údajů

Jak dotčená osoba máte právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud požádáte provozovatele o vymazání Vašich osobních údajů, provozovatel je povinen je vymazat v těchto případech:

a, osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,

b, odvoláte souhlas, na jehož základě provozovatel Vaše osobní údaje zpracovává a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,

c, budete namítat zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo budete namítat zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu v jakém souvisí s přímým marketingem,

d, osobní údaje se zpracovávají nezákonně,

e, důvodem pro výmaz je splnění povinnosti stanovené právním řádem,

f, osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1. zákona Pokud provozovatel zveřejnil Vaše osobní údaje a je povinen je na základě výše uvedených podmínek vymazat, má zároveň povinnost vzhledem k dostupné technologii a náklady informovat jiných provozovatelů, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, aby tito provozovatelé vymazaly odkazy na Vaše osobní údaje a jejich kopie nebo odpisy.

Provozovatel nemá povinnost smazat Vaše osobní údaje, pokud jsou nutné:

a, na uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace,

b, na splnění povinnosti podle zákona nebo mezinárodní smlouvy nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,

c, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

d, na účel archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel, pokud je pravděpodobné, že vymazání znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo

e, na uplatnění právního nároku.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby provozovatel omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud

a, namítáte správnost Vašich osobních údajů; provozovatel omezí zpracovávání Vašich osobních údajů na dobu ověření jejich správnosti,

b, zpracovávání Vašich osobních údajů je nezákonné a namísto vymazání požádáte o omezení jejich použití,

c, provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku, nebo

d, namítáte zpracovávání osobních údajů;

e, provozovatel omezí zpracovávání Vašich osobních údajů až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud se zpracovávání osobních údajů omezilo kromě uchovávání může osobní údaje provozovatel zpracovávat pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo za účelem uplatnění právního nároku na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu. Provozovatel je povinen Vás informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeny.

Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou, vymazáním nebo omezením zpracování osobních údajů

Provozovatel je povinen oznámit příjemci (každý, komu se poskytli Vaše osobní údaje) opravu Vašich osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to požadujete, provozovatel Vás o těchto příjemcích informuje.    

Právo na přenosnost osobních údajů

Osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli provozovateli, máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud se zpracování Vašich osobních údajů provádí automatizovanými prostředky (tj elektronicky), přičemž osobní údaje se zpracovávají buď

a, na základě Vašeho souhlasu,

b, nebo jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti. Toto právo nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob. Uplatněním práva na přenositelnost není dotčeno právo na výmaz osobních údajů. Právo na přenosnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

V případě, že byste byli přímo dotčeni na svých právech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů máte podle § 100 tohoto zákona právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů ČR návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Účelem řízení je zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů nebo došlo k porušení zákona a v případě zjištění nedostatků, pokud je to opodstatněné a účelné, uložit opatření k nápravě, případně pokutu za porušení zákona. Vzor návrhu zveřejňuje Úřad na svém webovém sídle. Návrh na zahájení řízení musí obsahovat důkazy na podporu tvrzení uvedených v návrhu a kopii listiny nebo jiný důkaz prokazující uplatnění práva u provozovatele (právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů), pokud si takové právo dotyčná osoba uplatnila, nebo uvedení důvodů hodných zvláštního zřetele o neuplatnění předmětného práva.

Výše uvedená práva (kromě práva podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů) lze e-mailem nebo písemně poštou uplatnit u provozovatele, který dohlíží nad zpracováním osobních údajů. Provozovateli rovněž lze sdělit únik osobních údajů či jiné závažné skutečnosti týkající se zpracování osobních údajů provozovatelem.

Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika nebo kontaktovat úřad prostřednictvím jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

Žádost dotyčné osoby podle zákona o ochraně osobních údajů vybaví provozovatel bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Provozovatel je povinen písemně vyřídit žádost dotyčné osoby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Omezení práv dotčené osoby podle zákona o ochraně osobních údajů provozovatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Provozovatel Vás, jak dotyčnou osobu tímto informoval o ochraně Vašich osobních údajů a poučil Vás o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v rozsahu této příbalové informační povinnosti.

Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky a reklamačního řízení

 1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy, vyřizování uplatňování odpovědnosti za vady prodaných výrobků – vyplývající z planen smlouvy.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Především podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Doba uchovávání osobních údajů – 10 let
 4. Poskytnutí osobních údajů je smluvní povinností.

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací

Pro zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

 1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací
 2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR – dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely
 3. Doba uchovávání osobních údajů – 3 roky
 4. Poskytnutí osobních údajů při oprávněném zájmu je povinné pro dosažení tohoto oprávněného zájmu. Při zpracování na základě souhlasu, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Dotyčná osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.

Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

 1. Účely zpracování osobních údajů: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, adwords, google analytics, doručení objednávky, vyřízení objednávky, uchovávání účetnictví z hlediska legislativy ČR.
  Cookies su malé množství dat, které servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR – dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely
 3. Doba uchovávání osobních údajů – Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „Session cookie,“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „Persistent cookie“, které zůstávají uložené ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, než je ručně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče.
 4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k dosažení účelu.

Podmínky a způsob zpracování osobních údajů dotčených osob

Provozovatel zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob automatizovanými i neautomatickými prostředky zpracování. Provozovatel zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu. Provozovatel nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu za jiným účelem, ani ve větším rozsahu než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémech provozovatele.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování Cookies

Provozovatel používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když si někdo prohlíží stránku, systém vygeneruje cookies, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížení dat, odchod ze stránky atd.), Ale tyto údaje nesmí být propojeny na osobu návštěvníka. Tento nástroj je nástrojem pro zlepšení ergonomického designu webové stránky, na vytváření uživatelsky přijatelné webové stránky a na zvýšení online zážitku návštěvníků. Většina prohlížečů internetu akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference ohledně cookies individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce.

Provozovatel využívá reklamní program Google AdWords, jehož prostřednictvím má možnost vytvářet online reklamy a oslovovat lidi právě tehdy, když se zajímají o produkty a služby, které provozovatel poskytuje. Funkce Remarketing nebo Similaraudiences AdWords nám umožňují oslovit lidi, kteří v minulosti navštívili vaše webové stránky. Umožňuje zobrazení reklamy ve vyhledávání, na YouTube a v emailech. Dynamický remarketing umožňuje uživatelům zobrazovat reklamy na produkty nebo služby, které si v minulosti prohlédli. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat.

Provozovatel se dá kontaktovat také prostřednictvím facebooku. Účelem správy dat je sdílet obsah webových stránek provozovatel a prezentace provozovatele. Hosté se mohou prostřednictvím facebookové stránky dozvědět o novinkách, aktuálních speciálních nabídkách u provozovatele a také si prohlédnout si fotky z vybraných zakázek provozovatele. Kliknutím na „like“ na facebookové stránce provozovatele souhlasí subjekty, aby provozovatel zavěsil na jejich nástěnku na facebooku své novinky a nabídky. Provozovatel na své facebookové stránce také publikuje fotky / videa z různých událostí.

Provozovatel publikuje tyto údaje fyzických osob jedině v případě, že byl dříve získán jejich písemný souhlas. Další informace o správě údajů z facebookové stránky najdete v příručce a pravidlech pro ochranu osobních údajů na www.facebook.com. Za účelem prezentace má provozovatel i svůj profil na sociální síti Instagram, kde prezentuje spolu s popisem fotky z vybraných zakázek. Kliknutím na „sledovat“ souhlasíte se zobrazováním fotografii zveřejněných provozovatelem.